Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich poziomów posiadają ubezpieczenia w PZU. Z początku każdego roku oświatowego dokonują jednej wpłaty na ubezpieczenia z wykorzystaniem sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są zasadnicze, albowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W niewielu szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają natomiast ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu lub jego rodzinie konsorcjum ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania w większości wypadków pokrywają szkody doznane przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych szkód. Odszkodowanie może się niestety obniżyć, jeśli zostaną zrealizowane warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu